Betre rusta mot brann!

Brannmann Stig Forbregd med medhjelparar kom til Fogn onsdag 26. august for å ha undervisning i brannteori og demonstrasjon av den nye brannvogna på øya. Her var dei møtt opp, alle dei som har skrive seg på ei liste over frivillige brannmenn/kvinner på Fogn. Samlinga var hjå Kristoffer Østhus, der også sjølve brannvogna er plassert. Tanken er at når ein ringer naudnummeret for brann, 110, så skal alle personane på denne lista verte varsla. Dei som har høve til det, møtest ved brannvogna, og får deretter instruksar om kor dei skal og kva som står på. I tillegg til det som er av vatn i brannvogna, kan ein kople seg på uttak langs vegen på Fogn, eller nytte sjøvatn til å sløkkje evt. brannar.

Denne samlinga var eit samarbeid mellom Rogaland Brann og Redning IKS og Fogn bondelag. Dersom det er fleire personar som ynskjer å stå på lista (ein må ikkje ha tilgong til traktor for å stå der) kan dei ta kontakt med Stig Forbregd hjå Rogaland Brann og Redning IKS. Det er han som er deira administrative leiar for Finnøy. 

Jakob Bø knipsa nokre bilete frå samlinga, og var så grei å sende dei til Fogn.org. Bileta ser du under: